Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerine İlişkin Revize Edilen Taslak İlke Kararı kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Bilindiği üzere, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin tanımı yapılmış olup, söz konusu birleşmelerin muhasebeleştirilmesine yönelik esaslar TFRS 3’ün kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu itibarla, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ülkemiz uygulamasında görülen farklılıkların giderilmesi amacıyla muhasebeleştirmeye yönelik uygulanacak esaslar, 21/07/2013 tarih ve 28714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/2 sayılı İlke Kararı ile belirlenmiştir.

Söz konusu İlke Kararı’nda, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde hakların birleştirilmesi (pooling of interest) yönteminin uygulanması benimsenmiş ve söz konusu yöntemin uygulanmasında şerefiye, finansal tabloların karşılaştırmalı olarak sunulması, birleşme nedeniyle oluşacak muhtemel aktif – pasif uyumsuzluğunun nasıl giderilebileceği gibi konular hakkında düzenleme yapılmıştır.

İlke Kararı’nın yayımından günümüze kadar gelen süreçte, 2013 yılında ana hatları belirlenmiş olan ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik esasların, Kurumumuza iletilen görüşler çerçevesinde daha detaylı bir şekilde ele alınması ihtiyacı doğmuş ve söz konusu İlke Kararı’nın revize edilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, hazırlanan Taslak İlke Kararı’na ilişkin olarak özellikle görüş bildirilmesi önem arz eden hususlar hakkındaki sorulara yönelik cevaplarınızın ve Taslağın geneli hakkındaki görüşlerinizin, 22/06/2018 tarihine kadar elektronik ortamda muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine bildirilmesi rica olunur. Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Taslak İlke Kararı ile Gerekçesine ve Taslağa yönelik sorulara ulaşmak için tıklayınız.