İlgili Mevzuatında Yer Alan Özel Hükümler Uyarınca Yaptırılan Bağımsız Denetimler ile İhtiyari Olarak Yaptırılan Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Kurumumuza Bildirimi Hakkında Kurul Kararı

Bilindiği üzere şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesi uyarınca bağımsız denetim yaptırabilecekleri gibi, başka bir mevzuatta yer alan özel hükümler uyarınca veya herhangi bir mevzuata dayanmaksızın ihtiyari olarak da bağımsız denetim yaptırabilmektedir. İster bir mevzuat uyarınca, isterse ihtiyari olarak yapılsın bu denetimler Kurumumuzca verilen yetkiye binaen icra edilmekte ve bu kapsamda bir güvence sağlamaktadır.

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kurumumuz bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haizdir. Söz konusu denetim ve gözetim yetkisi ise bağımsız denetim faaliyetlerinin genelini kapsamaktadır.

 

Bununla birlikte 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuzun ihdasındaki temel amaç, bağımsız denetim alanındaki kamu gözetimi eksikliğinin giderilerek denetimlerde uygulama birliğinin ve güvenin sağlanmasıdır. Bu amaçlar ise esas olarak Kurumumuz tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeler ile yerine getirilmektedir. Söz konusu düzenlemelerden biri olan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 34/1-b maddesi uyarınca denetim kuruluşları ile denetçiler, düzenledikleri bağımsız denetim sözleşmelerini ve bu sözleşmeler uyarınca hazırladıkları bağımsız denetim raporlarını, imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesi uyarınca yaptırılan bağımsız denetimlere ait sözleşme ve raporları değil, ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler uyarınca yaptırılan bağımsız denetimlere ait sözleşme ve raporlar ile bir mevzuata dayanmaksızın şirket tarafından ihtiyari olarak yaptırılan bağımsız denetimlere ait sözleşme ve raporları da kapsamaktadır.

 

Ancak Kurumumuzca yürütülen inceleme ve gözetim faaliyetleri neticesinde, ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler uyarınca yaptırılan bağımsız denetimlere ait sözleşme ve raporlar ile ihtiyari olarak yaptırılan bağımsız denetimlere ait sözleşme ve raporların Kurumumuza bildiriminde gerekli özenin gösterilmediği, bu kapsamda yapılan bildirimlerde sürekliliğin ve uygulama birliğinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, Kurulumuzun söz konusu bağımsız denetimlere ait sözleşme ve raporların Kurumumuza bildirilmesine ilişkin 10/08/2018 tarihli ve (03/145) sayılı Kararında:

 

* Yönetmeliğin 34/1-b maddesinde yer alan bildirim yükümlülüğünün, ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler uyarınca veya ihtiyari olarak yaptırılan ve niteliği itibariyle Yönetmeliğin 4/1-b maddesinde tanımlanan hizmetlere ait olan tüm bağımsız denetim sözleşmeleri ile bu sözleşmeler uyarınca hazırlanan denetim raporlarını da kapsadığının kamuoyuna duyurulmasına,

 

* Şirketlerin 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinin denetimlerine ilişkin olarak yukarıda belirtilen kapsamda imzalanan bağımsız denetim sözleşmeleri ile denetim raporlarının Kurumumuza bildirilmesi için tüm denetim kuruluşları ile kendi nam ve hesabına denetim üstlenen denetçilere 14/12/2018 tarihine kadar süre verilmesine,

 

* Verilen süre içerisinde bildirimlerini yapmayanlar ile bundan sonraki süreçte yukarıda belirtilen kapsamda imzalanan sözleşme ve raporlarını Yönetmeliğin 34/1-b maddesinde belirtilen süre içinde Kurumumuza bildirmeyenler hakkında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağının kamuoyuna duyurulmasına,

 

karar verilmiştir.

 

Tüm denetim kuruluşları ile kendi nam ve hesabına denetim üstlenen denetçilere önemle duyurulur.