Denetçi Raporunun Şekil Ve İçeriğine İlişkin Duyuru (24.03.2015)

       Bilindiği üzere, BDS 700 “Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama” Standardı denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma sorumluluklarını ve denetçi raporunun şekil ve içeriğini düzenlemekte olup, TTK uyarınca sunulacak denetçi raporunun bu düzenlemeye uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

     BDS 700 denetçi raporu tutarlılığı teşvik eder ve bu tutarlılık uluslararası kabul görmüş standartlar uyarınca yürütülmüş olan denetimleri daha kolay belirlenebilir hâle getirerek, küresel piyasalardaki güvenilirliği artırır. Bu nedenle; denetçinin, “Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor” bölümünde sadece raporu göndereceği kuruma ilişkin yükümlülüklere yer vermesi ve dolayısıyla birden fazla rapor hazırlayıp, her kuruma (örneğin; BDDK, SPK, EPDK vb. gibi)  ayrı bir rapor göndermesi bu BDS’de belirtilen tutarlılığı zedelemektedir. Ayrıca finansal tablo kullanıcıları nezdinde denetçi tarafından verilen görüşün farklılaşabileceği gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açabilir.

      Denetçinin raporunda, diğer raporlama sorumluluklarına da yer vermesinin gerekli olması durumunda, tutarlılığı sağlamak amacıyla söz konusu tüm sorumlulukları “Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor” alt başlığında ele alıp, BDS 700’e uygun olarak raporlaması gerekmektedir.

     Bu itibarla, TTK uyarınca hazırlanacak denetçi raporunun; “ilgili mevzuat gereği yapılması gereken ilave raporlamaları” kapsayacak şekilde tek bir rapor halinde hazırlanıp, şirket genel kuruluna ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bu şekilde sunulması gerekmektedir.

      Önemle duyurulur.