TFRS 16 Kiralamalar Standardı Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (10/02/2017)

Kiralama; başlangıçta önemli bir nakit çıkışı olmadan, işletmelere mülk ve ekipmanlara erişim ve kullanma imkânı sağlayan, önemli ve yaygın bir finansman çözümüdür. Ayrıca kiralama, kiracı açısından varlığa sahip olmaktan kaynaklanan riskleri de ortadan kaldırır. Bazı durumlarda da, edinimi mümkün olmayan varlıklar için kullanım hakkını elde etmenin tek yöntemidir.

Kiralama işlemlerinin finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan mevcut Standart TMS 17 Kiralama İşlemleridir. Bu Standart, kiracıların, faaliyet kiralamalarından kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolarına yansıtmalarına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Bu sebeple, birçok yatırımcı ve analistin, bilanço dışı kalan bu kiralamalardan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolar üzerindeki etkisini görmek amacıyla kiracının finansal tablolarında raporlanan tutarlar üzerinde düzeltme yapması gerekebilmektedir. Ancak, eldeki kısıtlı bilgiler nedeniyle, yapılan düzeltmeler hatalı olabilmektedir. Bu durum piyasalarda asimetrik ve yanlış bilginin oluşmasına sebep olabilmektedir.

Bu doğrultuda, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) kiracının kiralamalardan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolarına yansıtmasını öngören bir muhasebeleştirme yaklaşımıyla UFRS 16 Kiralamaları yayımlamıştır. Bu Standart, kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemektedir.

UFRS 16 Kiralamalar, 1/1/2019 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde yürürlüğe girecek olup TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatı uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 16 Kiralamalar yürürlüğe girdiğinde; TMS17 Kiralama İşlemleri, TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi, TMS Yorum 15 Faaliyet kiralamaları - Teşvikler ve TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi yürürlükten kalkacaktır.

UFRS 16 Kiralamaların mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları Kurumumuz tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan taslak metne erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin 10/03/2017 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

TFRS 16 Kiralamalar Standardı Taslak Metni