Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği


R.G: 08/07/2014-29054

 

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine tabi olarak çalışan  personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

c) Disiplin Amiri: Bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin amiri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek-1

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

 

Sıra No

Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

1

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

2

Başkanlık Müşaviri

Başkan

-

3

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

-

4

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

-

5

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

6

Hukuk Müşaviri, Avukat ve Hukuk Müşavirliğinde Çalışan Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

7

Özel Büro Müdürlüğünde Görev Yapan Müdür

Daire Başkanı

Başkan

8

Müdür

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

9

Uzman ve Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

10

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine Bağlı Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

11

Özel Büro Müdürlüğünde Çalışan Diğer Personel

Özel Büro Müdürlüğünde Görev Yapan Müdür

Başkan

12

Bünyesinde Müdürlük Bulunmayan Daire Başkanlıklarında Çalışan Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

13

Müdürlük Personeli

Müdür

Daire Başkanı

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Pdf formatını indirmek için tıklayınız.

Word formatını indirmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1