Uluslararası Muhasebe Standartlarının geliştirilme ve yayımlanma süreci nasıl işlemektedir?


Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) bir standardı gündemine almak için öncelikle UFRS Danışma Konseyi’ne danışır. Projeler, IASB’nin amaçlarına, planlarına ve stratejisine uygunluğuna, muhasebe standartlarının birbiriyle yakınlaştırılmasını sağlamasına ve ele alınacak konuyla ilgili birbiriyle çakışan çok fazla standart bulunmasına veya hiç standart bulunmamasına göre önceliklendirilir. Projenin IASB’nin gündemine alınması kararlaştırıldıktan sonra IASB, projeyle ilgili görüş almak üzere bir danışma grubu kurabilir. IASB büyük projelerde, kilit konuları ele alan kapsamlı bir özet ve Kurulun görüşlerini içeren ve içinde kamuoyunun cevaplaması için sorular bulunan bir tartışma belgesi (Discussion Paper) hazırlayıp yayımlayabilir. Tartışma belgesine ilişkin görüş verme süresi genellikle en az 120 gündür. IASB personelinin araştırmaları ve tavsiyeleri, UFRS Danışma Konseyi’nin görüşleri, kamuoyunun ve ulusal standart koyucuların görüşleri incelendikten sonra taslak metin (Exposure Draft) yayımlanır. Taslak metin, onay sürecinde iletilen karşıt görüşleri de içerir. Taslak metne ilişkin görüş verme süresi genellikle en az 120 gündür. Ayrıca IASB, önerilen standartların etkinliğini ve uygulamada nasıl sonuçlar vereceğini daha iyi görmek amacıyla taslak standardı gerçek bir olayda kullanarak test edebilir (Field Test). Son olarak IASB, taslakla ilgili görüşleri topladıktan sonra, tartışılan konularla ilgili ortak bir sonuca varıldığına kanaat getirdiğinde standardı onaylar. Yayımlanan standart, IASB’nin standartla ilgili kendisine iletilen görüşleri nasıl değerlendirdiği ve standardın onay sürecinde hangi karşıt görüşlerin yer aldığı gibi konuları da içerir (Basis for Conclusion).

Sayfa: 1 / 1