Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22/10/2015)


Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.(22.12.2015)

Kurumumuzca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun bilgi ve görüşüne sunularak son şekli verilen, 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin “Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22/12/2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

Söz konusu değişiklik ile; Yönetmeliğin denetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari koşulları düzenleyen 29 uncu maddesinin (a) bendine sadece 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketlerine ilişkin olarak yapılacak denetimlere ait sözleşmelerin bildirilmesi ve bununla birlikte genel kurul organı bulunmayan işletmeler tarafından imzalanacak denetim sözleşmelerinde, denetçi seçmeye yetkili organının kararının tarih ve sayısının bulunmasına yönelik değişiklik yapılmış; Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile denetim kuruluşları ve denetçiler için denetim sözleşmelerinin yanı sıra denetim raporları için de bildirim yükümlülüğü getirilmiş, bendin daha anlaşılır olması için birtakım düzenlemeler yapılmış ve bildirimde kolaylık sağlamak üzere bildirim süresi 30 (otuz) gün olarak yeniden belirlenmiş; denetçilere ilişkin geçiş hükümlerinin düzenlendiği Geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikler ile de söz konusu maddeden yararlanacaklar hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22/10/2015) 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Güncel Hali)

Sayfa: 1 / 1