TMS’leri uygulayan işletmelerin vergi mevzuatı açısından kayıt ve raporlama sorumlulukları nedir?


TTK’nın 64’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca gerçek ve tüzel kişiler vergi mevzuatında yer alan defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümlere uymak zorundadır. Ayrıca söz konusu maddede finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin olarak TTK’da yer alan hükümlerin; vergi mevzuatının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, TMS’lere uygun olarak finansal tablo hazırlayan ve sunan işletmelerin vergi mevzuatına göre yapacakları kayıt ve raporlama sorumlulukları devam etmektedir.

Sayfa: 1 / 1