Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni Yayımlanmıştır

Kurumumuz, COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların ülkemizde TFRS’leri uygulayan işletmeler tarafından TFRS 16 Kiralamalar kapsamında nasıl finansal tablolara yansıtılacağı konusunda rehberlik sağlanması ve TFRS 16 ile diğer ilgili Standart hükümlerinin tutarlı bir şekilde uygulanmasını teminen 17 Nisan 2020 tarihinde bir duyuru  metni yayımlamış ve söz konusu duyuru metninde, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun (IASB), COVID-19 salgınıyla ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların nasıl muhasebeleştirileceği konusunu 17 Nisan 2020 tarihinde yapacağı toplantı gündemine eklediği ifade edilmiştir.

IASB söz konusu toplantının ardından, 24 Nisan 2020 tarihinde COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni’ni (Exposure Draft Covid-19-Related Rent Concessions Proposed Amendment to IFRS 16) internet sitesinde kamuoyu görüşüne açmıştır. Söz konusu Taslak Metin’e 8 Mayıs 2020 tarihine kadar görüş bildirilebilmektedir.

Bilindiği üzere, UFRS 16 Kiralamalar’da kira ödemelerinde tanınan imtiyazlar dâhil olmak üzere kira ödemelerinde meydana gelen değişikliklerin muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. Ancak IASB, söz konusu hükümlerin COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerine tanınan çok sayıda imtiyaza uygulanmasının, özellikle işletmelerin salgın sebebiyle karşılaştıkları zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, zahmetli olacağını değerlendirmektedir. Kiracılar, özellikle;

  • COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığının belirlenmesi ve
  • Bu imtiyazların kiralamada yapılan bir değişiklik olması durumunda UFRS 16’da öngörülen muhasebeleştirme hükümlerinin uygulanması

konularında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır.

Bununla birlikte, birçok kiracının UFRS 16’yı ilk kez uygulayarak yıllık finansal tablolarını hazırladığı göz önünde bulundurulduğunda, COVID-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan her belirsizliğin, UFRS 16’da kiracılar için getirilen yeni muhasebeleştirme modelinin uygulanması açısından ilâve maliyet yükleyeceği değerlendirilmektedir. Taslak Metin’de yer alan değişiklik önerisiyle, kiracılara COVID-19 salgını kapsamında uygulama kolaylığı sağlanırken, aynı zamanda kiracıların kiralamalar hakkında finansal tablo kullanıcılarına faydalı bilgi sunmalarına devam etmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Taslak Metin’de, kolaylaştırıcı bir uygulama olarak, kiracıların kira ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan belirli imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını belirlememeleri konusunda muafiyet getirilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda, bu muafiyeti uygulamayı seçen kiracılar söz konusu imtiyazları, kiralamada yapılan bir değişiklik olarak muhasebeleştirmeyecektir. Taslak Metin’de kiraya verenler açısından bir değişiklik yapılmamaktadır.

Taslak Metin’de öngörülen değişiklik, 2020 yılı boyunca kira ödemelerinde sadece COVID-19 salgını sebebiyle imtiyaz tanınan kiracılar ile bu kiracıların finansal tablo kullanıcılarını etkileyecektir.

IASB, Taslak Metin’de öngörülen değişikliklere gelen görüşleri dikkate alarak, UFRS 16’da değişiklik yapıp yapmama konusunda nihai kararını verecektir. Bu kapsamda, UFRS 16’da değişiklik yapılmasına karar verilmesi durumunda IASB, söz konusu değişikliği Mayıs ayı sonuna kadar yayımlamayı planlamaktadır.

Ülkemizde de COVID-19 salgını kapsamında kira ödemelerinde tanınan imtiyazlar göz önünde bulundurulduğunda, TFRS’leri uygulayan işletmelere UFRS 16’da yapılması öngörülen değişiklik hakkında bir ön bilgilendirme yapılması amacıyla, Kurumumuz tarafından söz konusu Taslak Metin’in çevirisi yayımlanmıştır.

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar - UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni’ne ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.