İnceleme Süreci


Denetim kuruluşları ve denetçilerin ilgili mevzuat hükümlerine ve Kurumumuzca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu sağlayarak, bağımsız denetimin kalitesini artırmak amacıyla Kurumumuz tarafından 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği çerçevesinde inceleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İnceleme faaliyetleri, temel olarak kalite kontrol incelemeleri ve seçilmiş dosya incelemelerinden oluşmakta olup ilgili kuruluşların görüşü de alınmak suretiyle her yıl Kurulca hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmektedir.

İncelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyen denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için ise asgari altı yılda bir yapılmaktır. Bununla birlikte, planlanmış incelemeler yanında ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli görülen diğer hâllerde de incelemeler yapılmaktadır.

Yıllık İnceleme Planı

Temel olarak bağımsız denetimin kalitesini artırmak amacıyla Kurumumuz meslek personeli tarafından yapılan dosya incelemelerinin bir program dâhilinde sistemli bir biçimde yürütülmesini teminen, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak yıllık inceleme planı hazırlanmaktadır.

Yıllık inceleme planı, risk odaklı bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu amaçla, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler de değerlendirilerek risk faktörleri tespit edilmekte ve tespit edilen bu risk faktörleri çerçevesinde yapılan analizler neticesinde, Kurumumuzun potansiyel yetki alanı içerisinden hangi denetim kuruluşlarının ve denetçilerin ya da hangi faaliyetlerin ve süreçlerin inceleneceği belirlenmektedir.

Risk odaklı yaklaşım, denetime tabi olanların niteliği de dikkate alınarak, denetçi ve denetim kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin risk seviyelerinin ölçülmesini, bu riskler için uygulanan kontrollerin etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesini ve yüksek risk içeren alanlara inceleme önceliğinin verilmesini sağlamaktadır.

Dosya İncelemeleri

Yıllık inceleme planı kapsamında seçilen dosyalar, çeşitli ülke uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanan uluslararası standart ve uygulamalarla uyumlu inceleme rehberleri çerçevesinde incelenmektedir.

Seçilmiş dosya incelemelerinde temel olarak, denetçi ve denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilen denetim çalışmalarının ve yürütülen faaliyetlerin Türkiye Denetim Standartları’na, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne uygunluğu gözden geçirilmektedir.

Bununla birlikte planlanan inceleme faaliyetlerinin yanı sıra ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda da şikayet konusu bağlamında incelemeler yapılmaktadır.

Kalite Kontrol Sistemine Yönelik İncelemeler

Kurumumuz tarafından yayımlanan ve denetçi ve denetim kuruluşlarının, finansal tabloların bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız denetimleri ile diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetlere ilişkin kalite kontrol sistemleriyle ilgili sorumluluklarını düzenleyen Kalite Kontrol Standardı uyarınca denetim kuruluşları,

  • Denetim kuruluşu bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları,
  • İlgili etik hükümler,
  • Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi,
  • İnsan kaynakları,
  • Denetimin yürütülmesi ve
  • İzleme

unsurlarının her birini ele alan politika ve prosedürler içeren bir kalite kontrol sistemi kurmakla ve bu sistemin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda, denetçi ve denetim kuruluşlarının, kaliteli ve güvenilir denetimler yürütmesini sağlayarak bağımsız denetimin kalitesinin artırılması amacıyla Kurumumuzca denetim kuruluşları tarafından oluşturulan kalite kontrol sistemlerinin yeterliliği incelenmektedir. Yapılan incelemelerde temel olarak, bağımsız denetim kuruluşları tarafından oluşturulan kalite kontrol sistemi ile bu sisteme ilişkin yazılı politika ve prosedürlerin Kurum standart ve düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulup oluşturulmadığı ve oluşturulan sistemlerin güncelliği denetlenmektedir.

Sayfa: 1 / 1