Bağımsız Denetçi Yetkilendirmesine İlişkin Genel Bilgiler

EYBİS ÜZERİNDEN DENETÇİ OLARAK YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek isteyen kişilerin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) “Denetçilerin yetkilendirilmesi” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir.

Bu itibarla, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek kişilerin:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması,

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir olması,

c) Türkiye’de yerleşik olması,

ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,

d) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması,

e) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti
olmaması,

g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiş olması,

ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması,

şartlarının tamamını başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan şartların tamamını sağlayan kişiler, şahıslarına ait nitelikli elektronik imzaları ile birlikte Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) Denetçi Yetkilendirme Başvuru Alanına girerek, söz konusu şartları sağladığının tevsikine yönelik belgeleri, anılan sistemde yer alan menülere veri girişi yapıp gerekli belgeleri yüklemek suretiyle tevsik edip yetkilendirme başvurularını yapabilirler.

EYBİS üzerinden yetkilendirilme başvurusu yaparken, sisteme yapacağınız veri girişlerinde bu kılavuzda açıklanan hususlara dikkat edilmesi, başvurularınızın tam ve doğru olarak tarafımıza ulaşması ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

EYBİS üzerinden yapılan bağımsız denetçi yetkilendirilme başvurularının hızlı bir şekilde sonuca bağlanması için, aşağıda açıklanan hususlar doğrultusunda, gerekli belgelerin önceden hazır bulundurulmasının başvuruların tam ve hızlı bir şekilde yapılması açısında faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Yetkilendirilme başvurularının değerlendirilmesinde, eğitim bilgisi, ruhsat bilgisi, ikametgâh bilgisi, adli ve idari sicil bilgisi, sınav bilgisi, uygulamalı mesleki eğitim bilgisi ile mesleki tecrübe süresi bilgilerinin sisteme tam ve doğru girilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, başvuru işlemine başlamadan önce,

Mezun olduğunuz fakülte ve bölüm bilgilerini gösteren Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgenizi, yabancı okullardan mezun olmuş iseniz Denklik Belgenizi,

Meslek Ruhsatınızı,

Adli sicil/arşiv kaydınız var ise adli sicil belgesi ile ilgili mahkeme kararını,

Mesleki faaliyetiniz sırasında almış olduğunuz disiplin cezası/cezaları bulunmakta ise ilgili odadan alınacak disiplin durumunu gösterir yazı ile Disiplin Kurulu Kararını/Kararlarını,

SPK ve/veya BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari yaptırım bulunmakta ise buna ilişkin belgeleri,

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip iseniz belgenizi,

01/01/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamamış iseniz, SPL’den alacağınız bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazandığınızı ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamadığınızı belirten yazı ve onaylı not dökümünüzü,

Geçiş Dönemi Eğitimlerine katılmış iseniz Başarı Sertifikası ile Not Durumunuzu Gösterir Belgeyi,

Daha önce Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavlarına katılmış iseniz notlarınızı gösterir sınav sonuç belgesini,

Kurumumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetçilik sınavlarında başarılı olduğunuz konular var ise sınav sonuç belgenizi,

Mesleki tecrübe süresi bilgileri ile uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menülerinde kullanılmak üzere:

- Staj yapmış iseniz, staja fiilen başlama ve bitiş tarihleri ile kanuni staj süresini gösteren ilgili odadan ya da TÜRMOB’dan alınacak yazıyı,

- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çalışmalarınızı stajdan saydırmak suretiyle meslek mensubu olmuş iseniz, stajdan sayılan hizmet aralığını gösteren odanızdan veya TÜRMOB’dan alacağınız yazıyı,

- Bağımlı çalıştığınız dönem bulunmakta ise buna ilişkin bağımlı çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ve imza sirkülerini,

- Bağımsız denetim kuruluşlarında denetim ekiplerinde görev alınan çalışmalarla ilgili olarak, ilgili denetim kuruluşundan alınacak görev alınan denetimleri ve dönemlerini gösteren yazı ve imza sirküleri ile buna ilişkin diğer belgeleri (denetim sözleşmesi, çalışma kağıdı örnekleri gibi)

- Birinci derecede imza yetkisini haiz olarak görev almış iseniz buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesini, çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ile imza sirkülerini,

- Bağımsız olarak çalıştığınız döneme ilişkin olarak dönemleri ile faaliyet konusunu gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazılarını,

- Şirket ortaklığınız bulunmakta ise ortak olduğunuz tarih aralığını gösteren Ticaret Odasından alınacak yazı veya buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetelerini,

- SSK/BAĞKUR Hizmet Dökümü ve/veya Hizmet Cetvelini,

- Emekli olmakla birlikte çalışmaya devam ediyorsanız adınıza Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ödemesi/kesintisi yapıldığına ilişkin belgeyi,

PDF formatında taratarak bilgisayarınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir.

 

YETKİLENDİRME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfa: 1 / 1