Denetçi raporu nasıl oluşturulmalıdır ve hangi unsurları içermelidir?


Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama başlıklı BDS 700’ e göre, denetçi, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin bir görüş oluşturur. Söz konusu görüşü oluşturmak için denetçi, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmiş olup olmadığı konusunda bir sonuca varır.

Denetçi raporunda, “Bağımsız Denetçi Raporu” başlığı, sözleşmede ya da mevzuatta belirtilen Muhatabın Adı, Denetçi Görüşü, Görüşün Dayanağı, Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları, Denetçinin Finansal Tabloların Denetimine İlişkin Sorumlulukları, Sorumlu Denetçinin Adı, Denetçinin İmzası, Denetçinin Adresi ve Denetçi Raporu Tarihi yer alır.

Ayrıca BDS 705 ve BDS 706’da; denetçinin, raporunda olumlu görüş dışında bir görüş vermesi veya rapora Dikkat Çekilen Hususlar paragrafı veya Diğer Hususlar paragrafı eklemesi hâlinde, söz konusu denetçi raporunun şekil ve içeriğinin nasıl etkilendiği ele alınmaktadır. BDS 701 ise kilit denetim konularına ilişkin rehberlik sağlamaktadır.

Sayfa: 1 / 1