Yönetimin talep edilen yazılı beyanları sunmaması hâlinde denetçi ne yapmalıdır?


Yönetimin talep edilen yazılı beyanlardan bir veya daha fazlasını sunmaması durumunda Yazılı Beyanlar başlıklı BDS 580’in 19 uncu paragrafında denetçinin aşağıdaki adımları atmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir:

  • Konunun yönetimle müzakere edilmesi,
  • Yönetimin dürüstlüğünün yeniden değerlendirilmesi ve bu durumun, beyanlar (sözlü veya yazılı) ve genel olarak denetim kanıtlarının güvenilirliği üzerinde oluşturabileceği etkinin değerlendirilmesi,
  • BDS 580’in 20 nci paragrafındaki hüküm dikkate alınarak, BDS 705 uyarınca bu durumun denetçi raporundaki görüş üzerindeki muhtemel etkisinin belirlenmesi de dâhil olmak üzere, uygun adımların atılması.

Bununla birlikte BDS 580’in 20 nci paragrafında; denetçinin yönetimin dürüstlüğü konusunda yeterli şüphenin mevcut olduğu ve dolayısıyla BDS 580’in 10-11 inci paragrafları uyarınca sunulması gereken yazılı beyanların güvenilir olmadığı sonucuna varması veya yönetimin, BDS 580’in 10-11 inci paragraflar uyarınca sunulması gereken yazılı beyanları sunmaması durumunda BDS 705’e uygun olarak görüş vermekten kaçınması gerektiği belirtilmekte ve yine aynı Standardın A26-A27 paragraflarında bu hususa ilişkin rehberlik sağlanmaktadır.

Sayfa: 1 / 1