Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Tekirdağ Tanıtım Toplantısı (22.08.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Tekirdağ Tanıtım Toplantısı 22 Ağustos 2017 tarihinde Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Üyesi İsmail ERDEMİR’in açılış konuşmaları yaptıkları, meslek mensubu ve seçkin davetlinin katıldığı toplantıya;

Tekirdağ Vali Yardımcısı Lütfullah GÜRSOY, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz GÜNAY, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Abdullah COŞKUNER, Tekirdağ Defterdarı Mehmet MALANLI, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Erdal FIRAT, Tekirdağ SMMMO Başkanı Nedim ARSLAN ve mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.

Kurul Üyesi İsmail ERDEMİR’in yaptığı açılış konuşmasında özetle; ekonominin nihai hedefinin toplumun refah düzeyini artırmak olduğu, toplumsal refah düzeyinin artırılmasını sağlayacak, istikrarlı sürdürülebilir bir büyüme için ise, optimal kaynak dağılımını sağlayan yatırımların gerçekleştirildiği bir reel sektöre, bu reel iktisadi faaliyetlerin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve şeffaf bir finansal sisteme ve rekabetçi piyasalara ihtiyaç duyulduğu, bu sektörlerin ve piyasaların rekabetçi bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için, piyasa aktörlerinin, karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu yeterli bilgiye ihtiyaç olduğunu belirtmiş, finansal Raporlamanın asıl amacının da, ekonomik karar alıcılara,  karar alma süreçlerinde, ihtiyaç duydukları bu bilgileri,  finansal tablolar aracılığıyla sağlamak olduğunu ifade etmiştir. Bir ekonomide, işletmelerin mali tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgiyi ihtiva etmemesi, yani ekonomik karar vericilere,   bilgi akışının yeterli düzeyde sağlanamaması halinde, İktisadi kararların gerçeğe uygun olmayan finansal bilgilerle verilmesi sebebiyle, ekonomide kaynak dağılımının etkinliğinin bozulacağı, ekonomik ve finansal istikrarı, olumsuz yönde etkileyeceği, bu gelişmeler sonucu, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sekteye uğrayacağı ve toplumun refah düzeyinin düşeceğini ifade etmiştir.

Kurumun, sahip olduğu muhasebe ve denetim hususundaki düzenleme ve gözetim yetkilerinin de ekonomik karar alıcıların ihtiyaç duyduğu, gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilginin finansal tablolar aracılığıyla, şirketlerce paydaşlara sunulmasını sağlama amacına matuf olduğu, bu kapsamda; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe ve Türkiye Denetim Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların gözetimini yaparak bağımsız denetimde gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak suretiyle, çok önemli bir rol oynadığını, bu kapsamda, standartları uygulayacak şirketlerin ve bağımsız denetim yapanlarında önemli sorumlulukları olduğunu ifade etmiştir.

Bu bilgiyi üretmenin, bu standartları uygulamanın şirketlere bir maliyeti olduğu bunu asgariye indirmek amacıyla, uluslararası muhasebe standartları uygulama zorunluluğu bir çok ülkede, halka açık şirketlerle sınırlandırıldığı, diğer şirketler için ise, daha az maliyetli, daha basit, finansal raporlama standartlarının uygulanmaya konulduğu, buna paralel olarak da, Ülkemizde, Bakanlar Kurulu Kararıyla kapsamı belirlenen bağımsız denetime tabi şirketlerden sadece, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlara TFRS lerin uygulama zorunluluğu getirildiği, diğerleri için ise Maliye Bakanlığı Muhasebe Uygulama Genel Tebliğini uygulamasının öngörüldüğünü belirtmiş, bu tebliğin; Değerleme hükümlerinin, vergi mevzuatının etkisiyle farklılık arz etmesi, amortisman, reeskont, kıdem tazminatı gibi çoğu uygulamanın ihtiyari olması, ve işletmenin gerçek durumunu göstermekten ziyade vergi matrahına ulaşmayı hedeflemesi, gibi hususlardan dolayı, ekonomik karar alıcıların, ihtiyaç duyduğu bilgiyi,  yeterli düzeyde karşılayamadığı, bu ihtiyaca binaen, bazı ülke uygulamaları da dikkate alınarak,  sorunun çözümü amacıyla, Kurumumuzca, BOBİ FRS nin hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu ifade etmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uygulama Dairesi Başkanı Mustafa Sözen’in yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca; KGK Uzmanları Ela Kaya, Tayfun Tüysüzoğlu, Özgür Çekil, Uğur Kaya ve Muhammed Şahin tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS,MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda katılımcıların yazılı soruları cevaplandırılarak, katılımcılara ücretsiz BOBİ FRS kitabı dağıtıldı.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1